BDO. Czyli co kryje się pod tajemniczym skrótem?

Skrót „BDO” najczęściej tłumaczymy jako „baza danych o odpadach”. Takie określenie pozwala nam zrozumieć czym jest samo BDO, jednak jego znaczenie wynikające z przepisów prawa jest inne. W myśl ustawy o odpadach BDO to „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.

BDO jest zatem nie tylko bazą danych o odpadach, ale także o produktach i opakowaniach. Warto zauważyć, że w rejestrze BDO poza wytwórcami odpadów powinny znaleźć się także podmioty, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach czy też same opakowania. 

Kogo dotyczy BDO

 • Wprowadzających produkty w opakowaniach (np. posiłki na wynos),
 • Przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, handlu hurtowego, gastronomię, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • Przedsiębiorców pakujących i oferujacych za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, hurtowego, jednostki gastronomiczne, napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • Producentów opakowań,
 • Wytwórców odpadów innych niż komunalne,
 • Rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 75 ha,
 • Wszystkich sklepów internetowych,
 • Sprzedawców online, np. na allegro,
 • Sprzedających i przetwarzających odpady,
 • Transportujących odpady,
 • Przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu hurtowego i detalicznego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 • Przywożących z zagranicy puste opakowania, wywożących zagranicę puste opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • Producentów i sprowadzających z zagranicy oleje, preparaty smarowe, opony, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.

Zwolnienia z obowiązku

Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich, transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Sankcje karne

Prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadanego wpisu do rejestru: administracyjna kara pieniężna od 5000,00 zł do 1 000 000,00 zł

Ważne

Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

Termin wypełnienia obowiązku

Wpis do rejestru BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Po złożeniu poprawnego i kompletnego wniosku o wpisanie do rejestru BDO marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wpisanie do rejestru.

Aktualizacja wpisu do BDO

Wytworzenie nowego rodzaju odpadu, transport nowych rodzajów odpadów, zmiany danych teleadresowych Firmy, nowe miejsce prowadzenia działalności, zmiana profilu działalności, zmiana organizacji odzysku.

Wykreślenie z rejestru BDO

Gdy podmiot trwale zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obowiązkiem wpisu do BDO, w przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.