ARBOL BDO reklamówki

BDO reklamówki

Definicja torby na zakupy z tworzywa sztucznego?

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności
  3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Co podlega opłacie recyklingowej

Opłatę recyklingową zapłacisz za wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Obowiązki Przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz handel hurtowy, detaliczny, w którym oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych przez Twoją Firmę musisz dokonać rejestracji w BDO

Jeśli w Twojej Firmie zmieniają się dane, zmieniasz zakres prowadzenia działalności, dokonujesz likwidacji miejsca prowadzonej działalności lub tworzysz nowe miejsce działalności musisz dokonać aktualizacji BDO. Masz na to 30 dni, od dnia, w którym nastąpi ich zmiana.

Masz obowiązek prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.  Ewidencję prowadzisz w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli masz kilka sklepów lub hurtowni, musisz prowadzić osobną ewidencje dla każdego punktu.  Dokumentację przechowujesz przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 groszy. W cenie torby, za którą płaci twój klient, musisz uwzględnić opłatę recyklingową. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez ciebie. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Zobacz rownież:  Dyrektywa SUP od A do ...

Opłatę wnosisz do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Opłatę przelewasz na konto bankowe właściwego marszałka województwa. Wpłacasz kwotę netto bez podatku Vat W tytule wpłaty podajesz NIP, kwartał i rok, za który uiszczana jest opłata recyklingowa, ilość wprowadzanych toreb oraz stawka

Składasz roczne sprawozdanie o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).  Sprawozdania, począwszy od sprawozdania za rok 2020, dotyczą całego poprzedniego roku kalendarzowego i musisz je składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

WAŻNE

  • prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów masz obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej
  • pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego, tzw. woreczki strunowe (czyli bez uszu), o grubości poniżej 50 mikrometrów masz obowiązek pobrania opłaty recyklingowej
  • torby, w które pakowana jest karma i przysmaki dla zwierząt o gramaturze poniżej 15 mikrometrów, nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a zatem podlegają opłacie recyklingowej
  • możesz ustalić dowolną cenę za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa)

KARY

Prowadząc jednostkę handlową masz obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli oferujesz lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlegasz administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500,00 zł do 20000,00 zł

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.