ARBOL BDO w studio tatuażu

BDO w studio tatuażu

Odpady

Studio tatuażu z racji swojej działalności jest wytwórcą odpadów innych niż komunalne.

A więc jeśli prowadzisz studio tatuażu masz obowiązek rejestracji w BDO.

Wymienione poniżej rodzaje odpadów wskazane dla studia tatuażu należy traktować wyłącznie jako ogólną propozycję. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej mogą być to również inne kody odpadów.

Przykładowe rodzaje wytwarzanych odpadów

15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 12
18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z
wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

W trakcie wykonywania pracy wykorzystywane są urządzenia wyposażone w igły.

Odpady medyczne

W myśl przepisów ustawy o odpadach, odpady medyczne to:

„odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.”

W myśl zapisów Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów określony został katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady, w zależności od źródła ich powstawania, podzielone zostały na grupy.

Interesująca nas grupa 18 to odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18;

Zobacz rownież:  Klimatyzacja w biurze - jak rozliczyć się z KOBIZE

Grupy dzielą się na podgrupy i rodzaje, a każdy rodzaj posiada swój kod.

Odpowiednim dla studia tatuażu jest kod: 18 01 03*, przy którym znajdujemy zapis:

„Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.”

Odpady o kodzie 18 01 03* stanowią grupę odpadów zakaźnych. Gwiazdka oznacza, że odpady są niebezpieczne.

Do odpadów o kodzie 18 01 03* zaliczamy igły, chusteczki, podkłady. W trakcie np. zabiegu tatuowania dochodzi do przerwania ciągłości tkanki a nakłucia powodują delikatne krwawienie. Krew i osocze są usuwana jest za pomocą papierowych podkładów czy ręczników. Waciki, ręczniczki z krwią czy też igły są odpadami niosącymi ryzyko zakażenia, przez co są uznawane za niebezpieczne.

Zużyte środki ochrony osobistej, tkaniny jednorazowego użytku należy traktować jako odpady medyczne, a folię, która została użyta do zabezpieczenia stanowiska pracy, jako odpad niebezpieczny. Na stronie Ministerstwa Rozwoju znajdziemy informację, że odpady te mają być umieszczane w czerwonym foliowym worku, tak jak odpady medyczne zakaźne.

ARBOL BDO w studio tatuażu

Podsumowanie

1. Uzyskaj wpis do rejestru BDO

2. Przekazuj odpady w systemie BDO

3. Złóż roczne sprawozdanie

4. Umieszczaj numer BDO na dokumentach

Obowiązków dla Studia tatuażu w zakresie BDO jest sporo, a kary są wysokie.

Nie lekceważ!

Ty jesteś specjalistą w swojej branży, My jesteśmy specjalistami w BDO

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.