ARBOL BDO w warsztacie samochodowy

BDO w warsztacie samochodowy

Jakie kroki musisz podjąć, aby działać zgodnie z przepisami prawa prowadząc warsztat samochodowy? Jak uniknąć wysokich kar finansowych? Czym jest BDO i jak wiąże się z warsztatem samochodowym? W kilku krokach przedstawimy Wam najważniejsze zagadnienia związane z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w warsztatcie samochodowym.

BDO czyli kilka słów wstępu

Skrót „BDO” najczęściej tłumaczymy jako „baza danych o odpadach”. Takie określenie pozwala nam zrozumieć czym jest samo BDO, jednak jego znaczenie wynikające z przepisów prawa jest inne. W myśl ustawy o odpadach BDO to „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.

BDO jest zatem nie tylko bazą danych o odpadach, ale także o produktach i opakowaniach. Warto zauważyć, że w rejestrze BDO poza wytwórcami odpadów powinny znaleźć się także podmioty, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach czy też same opakowania. 

Czy jesteś wytwórcą odpadów?

Warsztat samochodowy z racji swojej działalności jest wytwórcą odpadów innych niż komunalne.

W warsztacie samochodowym w trakcie wykonywania przeglądów samochodów codziennie spuszczany jest przepracowany olej silnikowy. Spuszczony przepracowany olej nie będzie mógł być wlany ponownie do pojazdu stąd też staje się odpadem, który powstaje na bieżąco, codziennie.

Oznacza to, że prowadząc warsztat samochodowy jesteś wytwórcą odpadów w myśl przepisów ustawy o odpadach.

Jeśli prowadzisz warsztat samochodowy masz obowiązek rejestracji w BDO.

Wpis do rejestru BDO

Wpis do rejestru BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Po złożeniu poprawnego i kompletnego wniosku o wpisanie do rejestru BDO marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wpisanie do rejestru. Nie wiesz, jak dokonać wpisu zapraszamy Rejestracja BDO.

Zobacz rownież:  Limity odpadów w BDO

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to jak najszybciej.

ODPADY

Wymienione poniżej rodzaje odpadów wskazane dla warsztatu samochodowego potraktuj wyłącznie jako ogólną propozycję. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej mogą być to również inne kody odpadów.

Przykładowe rodzaje wytwarzanych odpadów

08 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
12 03 01*Wodne ciecze myjące
13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03Zużyte opony
16 01 07*Filtry olejowe
16 01 13*Płyny hamulcowe
16 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 17Metale żelazne
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło
16 01 22Inne niewymienione elementy
16 01 99Inne niewymienione odpady
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe

PAMIĘTAJ!

Zobacz rownież:  Kary BDO

Najważniejsze dla warsztatu samochodowego jest przekazanie wytworzonych odpadów uprawnionej firmie. Zawsze sprawdzaj aktualną decyzję na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwiane odpadów.

Jeśli przekazujesz odpady nieuprawnionej firmie grozi Tobie kara w wysokości 10 000,00 zł

Ewidencja odpadów

Karta Przekazania Odpadów

Obowiązkiem warsztatów samochodowych w zakresie gospodarki odpadami jest takze prowadzenie ewidencji odpadów. Można to zrobić w dwojaki sposób. Możesz skorzystać z uproszczonej formy ewidencji prowadzonej za pomocą Kart Przekazania Odpadów, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy wytwarzasz odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub  do 5 000 kg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. 

Karta Ewidencji Odpadów

Kiedy przekroczysz te ilości musisz ewidencjować odpady w Kartach Ewidencji Odpadów.

WAŻNE!

Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

Podsumowanie

1. Uzyskaj wpis do rejestru BDO

2. Gospodaruj wytworzonymi przez siebie odpadami (tj. odpowiednio przechowuj, przekazuj odpowiedniemu odbiorcy)

3. Przekazuj odpady w systemie BDO

4. Złóż roczne sprawozdanie

5. Umieszczaj numer BDO na dokumentach

Obowiązków dla warsztatów samochodowych w zakresie BDO jest sporo, a kary są wysokie.

Nie lekceważ!

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.