Zakres usługi

 • Szczegółowe zapoznanie się z profilem firmy,
 • Zapoznanie się i przeanalizowanie niezbędnych dokumentów dostarczonych przez Klienta (np. decyzje, pisma urzędowe, protokoły kontroli np. WIOŚ),
 • Ustalenie dotychczasowego postępowania z odpadami w firmie,
 • Sprawdzenie czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień przedmiotowych lub podmiotowych,
 • Weryfikację poprawności wpisu w rejestrze BDO,
 • Sprawdzenie wykonania obowiązku umieszczania numeru BDO na dokumentach firmowych,
 • Weryfikacja możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencja odpadów,
 • Weryfikacja poprawności sporządzania kart przekazania odpadów KPO,
 • Weryfikacja poprawności sporządzania kart ewidencji odpadów KEO,
 • Weryfikacja klasyfikacji odpadów, ustalenie prawidłowych kodów odpadów dla audytowanej firmy,
 • Weryfikacja kontrahentów odbierających odpady na podstawie wpisów do BDO,
 • Weryfikacja sprawozdawczości odpadowej w systemie BDO,
 • Weryfikacja terminowości przekazywania sprawozdań przez BDO,
 • Opracowanie raportu z przeprowadzonych działań,
 • Wskazanie zaleceń mających na celu uregulowanie nieprawidłowości,
 • Przedstawienie raportu z audytu,
 • Wdrożenie ewentualnych działań naprawczych po audycie BDO.

Audyt BDO przeprowadzamy pod kątem realizacji zobowiązań firmy, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, m.in. 

 • Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie

Sprawdź nasze inne usługi: