Kogo dotyczy

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast

Zwolnienia z obowiązku

Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3aa-3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sankcje karne

Gmina, która:
przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Ważne

Sprawozdanie przygotowywane jest na podstawie złożonych do wójta/burmistrza/prezydenta miasta sprawozdań komunalnych.

Termin wypełnienia obowiązku

Sprawozdanie składamy przez system BDO do 31 marca za poprzedni rok.

ARBOL Sprawozdawczość BDO Komunalne Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta BDO

Zakres usługi

 • Oferujemy kompleksową pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
 • Sprawdzamy poprawnosc złożonych sprawozdań przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej,
 • Sporządzamy wezwania do uzupełnienia sprawozdań,
 • Wypełnimy sprawozdanie w systemie BDO,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

2900,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: