Kogo dotyczy

 • Podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • Podmiotów prowadzących Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 • Podmiotów zbierających odpady komunalne.
 • Jesteś wpisany do Rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta masz obowiązek złożenia sprawozdania.

Zwolnienia z obowiązku

Jeśli w danym roku kalendarzowym nie odebrałeś/ nie zebrałeś żadnych odpadów nie zwalnia Cię to z obowiązku złożenia sprawozdania

Sankcje karne

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono zawierało nierzetelne dane, grożą ci następujące kary:
100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie
od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania od 500 zł do 5000 zł w przypadku niezastosowania się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania.

Ważne

Gdy odbierasz/zbierasz odpady na terenie różnych gmin, zgodnie z wymogami BDO należy sporządzić sprawozdanie dla każdej gminy,
Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, za który Przedsiębiorca posiadał obowiązek sporządzenia sprawozdania.

Termin wypełnienia obowiązku

Sprawozdanie składamy przez system BDO do 31 stycznia za poprzedni rok.
W przypadku zakończenia działalności sprawozdanie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności.

Zakres usługi

 • Kompleksowa pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
 • Wypełnienie sprawozdanie w systemie BDO,
 • Przygotowanie jednego sprawozdania,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

490,00 zł netto + VAT
– 150,00 zł netto + VAT Sprawozdanie zerowe 

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: