Kogo dotyczy

 • Wytwórcy zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów w BDO.
 • Wytwórcy zobowiązanego do prowadzenia ewidencji uproszczonej.
 • Prowadzącego działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.
 • Podmiotów prowadzących działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zwolnienia z obowiązku

 • Wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeśli przekazali pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania.
 • Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które korzystają z odpadów na potrzeby własne.
 • Prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. odpady opakowaniowe, zużyte artykuły konsumpcyjne, leki i opakowania po lekach zbierane przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).
 • Podmioty wytwarzające rodzaje odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zgodnie z katalogiem z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.
ARBOL Sprawozdawczość BDO odpady BDO
ARBOL Sprawozdawczość BDO odpady BDO

Sankcje karne

Złożenie sprawozdania w BDO po terminie traktowane jest jako wykroczenie zagrożone grzywną do 5 000 zł zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Ważne

Gdy wytwarzasz odpady na terenie więcej niż jednego województwa zgodnie z wymogami BDO musisz wypełnić  sprawozdanie za odpady dla każdego z województw,
Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia z obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach
Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, za który Przedsiębiorca posiadał obowiązek sporządzenia sprawozdania.

Termin wypełnienia obowiązku

Sprawozdanie składamy przez system BDO do 15 marca za poprzedni rok,
W przypadku zakończenia działalności sprawozdanie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności.

Zakres usługi

 • Kompleksowa pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
 • Wypełnienie sprawozdanie w systemie BDO,
 • Przygotowanie jednego sprawozdania,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

380,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: