Czy raporty do KOBiZE są obowiązkowe? 

To najczęstsze pytanie, z którym się spotykamy.

Otóż dla większości Firm tak. Niezależnie od branży, skali prowadzonej działalności, Firmy zobowiązane są przestrzegać wymagań formalno-prawnych, które nakłada na nie ustawodawca, a które wynikają m.in., z ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych.

Aby zrozumieć temat KOBIZE krótko przedstawimy niezbedne informacje.

Czym jest KOBIZE?

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który wykonuje m.in. zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Podmiot korzystajacy ze środowiska

Zatem jeśli Twoja firma jest „podmiotem korzystającym ze środowiska” to masz obowiązek uzyskania wpisu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zadajesz sobie teraz pytanie kto jest „podmiotem korzystającym ze środowiska”? Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

przez „podmiot korzystający ze środowiska” rozumie się

„a) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;”

Jeszcze jedna ważna informacja, przeczytaj czym w myśl przepisów prawa jest emisja

„Emisja- ozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;”

A więc, jeśli eksploatujesz:

  • choć jeden samochód w swojej Firmie
  • piec 
  • kocioł
  • agregat prądotwórczy
  • nagrzewnicę
  • komorę lakierniczą
  • wędzarnię
  • urządzenia chłodnicze
  • prowadzisz hodowlę drobiu
  • korzystasz z klimatyzacji

to musisz zarejestrować się w KOBIZE i składać corocznie raporty. 

PAMIETAJ!

Obowiązek złożenia raportu dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, bez względu na skalę działalności czy też wielkość emisji.

WAŻNE

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat kierowane do marszałka województwa winny zostać przygotowane na podstawie raportu do KOBiZE.

Termin złożenia raportu

Raport do KOBIZE o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza skłądamy do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Za jakie lata składamy raport KOBIZE

Zgodnie z art. 7 ust. 2c ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzenia i wprowadzenia za dany rok raportu do Krajowej bazy wygasa z upływem 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał ten obowiązek. To oznacza, że do końca roku 2023 roku powinieneś złożyc sprawozdania za rok 2017 i lata kolejne.

Sankcje karne za niezłożenie raportu KOBIZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  nie przewiduje sankcji karnych za niezłożenie raportu do Krajowej bazy w terminie określonym w ustawie, ani administracyjnej kary pieniężnej, ani grzywny w drodze mandatu karnego.

Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że podmiot nie złożył raportu do Krajowej Bazy, może wydać zarządzenie pokontrolne, w którym wskaże termin w jakim ten obowiązek podmiot będzie musiał zrealizować.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z KOBIZE. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.