ARBOL Czy raporty do KOBiZE są obowiązkowe? 

Czy raporty do KOBiZE są obowiązkowe? 

To najczęstsze pytanie, z którym się spotykamy.

Otóż dla większości Firm tak. Niezależnie od branży, skali prowadzonej działalności, Firmy zobowiązane są przestrzegać wymagań formalno-prawnych, które nakłada na nie ustawodawca, a które wynikają m.in., z ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych.

Aby zrozumieć temat KOBIZE krótko przedstawimy niezbedne informacje.

Czym jest KOBIZE?

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który wykonuje m.in. zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Podmiot korzystajacy ze środowiska

Zatem jeśli Twoja firma jest „podmiotem korzystającym ze środowiska” to masz obowiązek uzyskania wpisu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zadajesz sobie teraz pytanie kto jest „podmiotem korzystającym ze środowiska”? Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

przez „podmiot korzystający ze środowiska” rozumie się

„a) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

Zobacz rownież:  BDO w gabinecie medycyny estetycznej

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;”

Jeszcze jedna ważna informacja, przeczytaj czym w myśl przepisów prawa jest emisja

„Emisja- ozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;”

A więc, jeśli eksploatujesz:

  • choć jeden samochód w swojej Firmie
  • piec 
  • kocioł
  • agregat prądotwórczy
  • nagrzewnicę
  • komorę lakierniczą
  • wędzarnię
  • urządzenia chłodnicze
  • prowadzisz hodowlę drobiu
  • korzystasz z klimatyzacji

to musisz zarejestrować się w KOBIZE i składać corocznie raporty. 

ARBOL Czy raporty do KOBiZE są obowiązkowe? 

PAMIETAJ!

Obowiązek złożenia raportu dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, bez względu na skalę działalności czy też wielkość emisji.

WAŻNE

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat kierowane do marszałka województwa winny zostać przygotowane na podstawie raportu do KOBiZE.

Termin złożenia raportu

Raport do KOBIZE o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza skłądamy do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

ARBOL Czy raporty do KOBiZE są obowiązkowe? 

Za jakie lata składamy raport KOBIZE

Zgodnie z art. 7 ust. 2c ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzenia i wprowadzenia za dany rok raportu do Krajowej bazy wygasa z upływem 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał ten obowiązek. To oznacza, że do końca roku 2023 roku powinieneś złożyc sprawozdania za rok 2017 i lata kolejne.

Sankcje karne za niezłożenie raportu KOBIZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  nie przewiduje sankcji karnych za niezłożenie raportu do Krajowej bazy w terminie określonym w ustawie, ani administracyjnej kary pieniężnej, ani grzywny w drodze mandatu karnego.

Zobacz rownież:  Opłata recyklingowa

Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że podmiot nie złożył raportu do Krajowej Bazy, może wydać zarządzenie pokontrolne, w którym wskaże termin w jakim ten obowiązek podmiot będzie musiał zrealizować.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z KOBIZE. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.