Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskujemy w trybie zapisów art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób wykonasz inwestycję (przedsięwzięcie) tak aby, jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Decyzja jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, urząd do którego złożysz wniosek zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.