ARBOL Gabinet lekarski w KOBIZE

Gabinet lekarski w KOBIZE

Prowadzisz indywidualną praktykę lekarską? Zatrzymaj sie na chwilę i przeczytaj.

Lekarz prowadzący działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej jest przedsiębiorcą i jest „podmiotem korzystającym ze środowiska”, dlatego też zobowiązany jest do sporządzenia i wprowadzenia raportu do KOBIZE, jeżeli jego działalność powoduje emisje do powietrza.

W myśl zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska przez „podmiot korzystający ze środowiska” rozumiemy:

„a) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;”

Jeszcze jedna ważna informacja, przeczytaj czym w myśl przepisów prawa jest emisja

Emisja– rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;”

A więc, jeśli eksploatujesz:

  • choć jeden samochód w swojej Firmie
  • piec 
  • kocioł
  • agregat prądotwórczy
  • nagrzewnicę
  • komorę lakierniczą
  • wędzarnię
  • urządzenia chłodnicze
  • prowadzisz hodowlę drobiu
  • korzystasz z klimatyzacji

to musisz zarejestrować się w KOBIZE i składać corocznie raporty. 

ARBOL Gabinet lekarski w KOBIZE
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z KOBIZE. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  Opłata recyklingowa