Każdy podmiot korzystający ze środowiska w myśl zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska w terminie do 31 marca przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o:

a) rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji – w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

b) wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji – w przypadku wydania uprawnień do emisji, 

c) rodzajach i ilości składowanych odpadów – w przypadku składowania odpadów 

oraz o wysokości należnych opłat

a także wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłatach.