Kogo dotyczy

Przedsiębiorców polskich i zagranicznych, jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe); osób wykonujących zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej; osób fizycznych korzystających ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; jednostek i instytucji zarządzających infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp. hodowców, a w szczególności osób prowadzących działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Obowiązek dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska w następujący sposób: eksploatacja pojazdów (wystarczy jeden samochód służbowy); ogrzewanie nieruchomości (np. kocioł zakładowy); emisja z klimatyzacji (np. nieszczelność klimatyzacji); procesy produkcyjne, spawanie, cięcie, szlifowanie; inne procesy powodujące emisję do powietrza.

Sankcje karne

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.
Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

ARBOL Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska Korzystanie ze środowiska
ARBOL Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska Korzystanie ze środowiska

Ważne

Za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na przykład: z kotłowni z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie ze spalania paliw w silnikach spalinowych z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw) z chowu lub hodowli drobiu emisję gazów cieplarnianychw ramach przydzielonych uprawnień składowanie odpadów.
Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.

Termin wypełnienia obowiązku

Wykaz za dany rok kalendarzowy należy złożyć dnia 31 marca następnego roku.
Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnieść za dany rok kalendarzowy do końca marca następnego roku.
Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.
Nie zwalnia Cię to z obowiązku wypełnienia wykazu i informacji i przechowywania ich w aktach Firmy.

Zakres usługi

 • Zebranie danych,
 • Przygotowanie sprawozdania za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Naliczenie opłaty,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

490,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną sprawozdanie oraz potwierdzenie jego wysłania,
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju. 
 • Usługę świadczymy online