ARBOL Limity odpadów w BDO

Limity odpadów w BDO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ustalono rodzaje odpadów a także ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Co to właściwie oznacza?

Jeśli przeprowadziłeś analizę swojej działalności gospodarczej i wytwarzasz w związku z nią odpady w ilościach mniejszych niż wskazane dla danego rodzaju odpadu spośród wskazanych w Rozporządzeniu nie masz obowiązku prowadzenia ewidencji, a co za tym idzie uzyskania wpisu do BDO.

PAMIĘTAJ!

Wytwarzanie odpadów, to tylko jedna z dziedzin BDO, gdzie obowiązuje wpis. Możesz mieć obowiązek uzyskania wpisu w innym dziale, np. związanym z wprowadzeniam produktów w opakowaniach.

Zapoznaj się z poniższą listą, w której podano rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów*

Lp.Rodzaj odpadówKod odpaduIlość odpadów [Mg]/rok
1Odpadowa masa roślinna02 01 03bez ograniczeń
2Odchody zwierzęce02 01 06bez ograniczeń
3Odpady z gospodarki leśnej02 01 07do 10
4Odpady metalowe02 01 10do 10
5Odpady kory i korka03 01 01do 20
6Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05do 20
7Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)08 03 18do 0,2
8Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 01do 0,1
9Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych12 01 03do 0,05
10Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 08*do 0,02
11Opakowania z papieru i tektury15 01 01do 0,5
12Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02do 0,5
13Opakowania z drewna15 01 03do 1
14Opakowania z metali15 01 04do 1
15Opakowania wielomateriałowe15 01 05do 0,5
16Opakowania ze szkła15 01 07do 0,5
17Opakowania tekstyliów15 01 09do 0,2
18Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*do 0,2
19Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymiex3) 15 01 11*do 0,05
20Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 02 03do 0,2
21Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 13*do 0,05
22Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 14do 0,1
23Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 16do 0,05
24Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8016 03 04do 0,2
25Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8016 03 06do 0,2
26Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80do 0,1
27Baterie zawierające rtęć16 06 03*do 0,005
28Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 04do 0,02
29Inne baterie i akumulatory16 06 05do 0,02
30Magnetyczne i optyczne nośniki informacji16 80 01do 0,05
31Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów1701 01do 10
32Gruz ceglany17 01 02do 10
33Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03do 10
34Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 07do 10
35Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 80do 5
36Drewno17 02 01do 10
37Szkło17 02 02do 5
38Tworzywa sztuczne17 02 03do 5
39Miedź, brąz, mosiądz17 04 01do 5
40Ołów17 04 03do 5
41Cynk17 04 04do 5
42Żelazo i stal17 04 05do 5
43Cyna17 04 06do 5
44Mieszaniny metali17 04 07do 5
45Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04do 20
46Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02do 10
*Dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ustalono rodzaje odpadów a także ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.
ARBOL Limity odpadów w BDO
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  BDO w gastronomii