Pomoc de minimis

Przedsiębiorca, który wprowadził do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony może skorzystać ze zwolnienia zarówno z opłaty produktowej, jak i obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

WARUNKI KONIECZNE!

– przesłanie do 15 marca dokumentów za pośrednictwem BDO w formie załącznika do sprawozdania

– spełnienie warunków dopuszczalności pomocy de minimis

  • w danym roku kalendarzowym Przedsiębiorca wprowadził do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony,
  • przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymał pomocy de minimis w kwocie łącznej wyższej niż 200.000 euro,
  • Przedsiębiorca złożył sprawozdanie wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1, oraz 2 proc. wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości

  • zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, tj. 4,5 zł/kg oraz
  • opłaty na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, tj. 2% wartości netto wprowadzonych opakowań w roku poprzednim do roku sprawozdawczego.
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.