ARBOL Przewóz odpadów na terytorium Polski a BDO

Przewóz odpadów na terytorium Polski a BDO

Transport odpadów. Czy wymagane jest zezwolenie?

Od dnia 24 stycznia 2018 roku funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmioty, chcące rozpocząć prowadzenie działalności  w zakresie transportu odpadów są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO jeszcze przed jej rozpoczęciem, o czym stanowią zapisy art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b, art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

PAMIĘTAJ!

Obowiązek  wpisu do rejestru nie dotyczy podmiotów transportujących  własne, wytworzone przez siebie odpady.

Jakie wymagania musisz spełnić

Od dnia 24 stycznia 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742), wydane na podstawie art 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.

Wpis do rejestru BDO

Wpis do bazy BDO zatwierdza Marszałek Województwa właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy.

WYJĄTEK!

Jeśli jesteś podmiotem zagranicznym to odpowiednim urzędem w Twoim przypadku będzie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Kary

Świadczenie usługi przewozu odpadów na terytorium Polski bez posiadania zezwolenia jest zagrożone karą finansową w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO możesz świadczyc usługę transportu odpadów. Pamiętaj jednak, że musisz stosować sie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zobacz rownież:  Obowiązek segregacji odpadów budowlanych od 2023?

Oznakowanie środków transportu w Polsce

Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. oznacza się tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
 • Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości; wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.
 • Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
 • Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Oznakowanie środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów

„W przypadku środków transportu, o których mowa w § 9 ust. 1, przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego w § 9 dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.
 • Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
 • Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Dokumentacja wymagana podczas transportu odpadów

Zasady transportu odpadów zostały określone w polskim prawodawstwie we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Zobacz rownież:  Pomoc de minimis

Podstawowym tym dokumentem jest karta przekazania odpadów (potwierdzenie wygenerowane z BDO). 

W artykule 69 ust. 1 a ustawy o odpadach transportujacy odpady otrzymał ustawowe zobowiązanie do posiadania w trakcie transportu potwierdzenia wygenerowanego z BDO, umożliwiającego weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Wyłączenie stosowania przepisów o dokumentacji
i oznakowaniu środków transportu odpadów

Warto podkreślić, że oznakowania środków transportu nie stosuje się we wskazanych w rozporządzeniu przypadkach:

 1. A wiec jeśli nie masz obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. Środkiem transportu transportujesz odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

NIE MASZ OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ POSIADANIA DOKUMENTACJI WYMAGANEJ PODCZAS TRANSPORTU

Krótkie podsumowanie.
Co zrobić by transportowac odpady

 • uzyskaj wpis do rejestru BDO,
 • oznakuj pojazdu (tablica ODPADY o odpowiednich wymiarach umieszczona w widocznym miejscu z przodu środka transportu na jego zewnętrznej powierzchni),
 • miej przy sobie dokumenty dotyczące przewożonego ładunku (karta przekazania odpadów, karta charakterystyki odpadów, faktura zakupu odpadów) oraz dane zlecającego,
 • kiedy przewozisz odpady niebezpieczne posiadaj uprawnienia i wymogi ADR.
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.