ARBOL Publiczne kampanie edukacyjne

Publiczne kampanie edukacyjne

Opłata produktowa, to niestety nie jedyna opłata dla Przedsiębiorcy, który wprowadza na rynek polski opakowania lub produkty w opakowaniach.

Taki Przedsiębiorca jest zobligowany przepisami prawa do finansowania tzw. publicznych kampanii edukacyjnych.

ARBOL Publiczne kampanie edukacyjne

W taki razie co to jest publiczna kampania edukacyjna?

Ustawodawca określił ją jako:

Publiczna kampania edukacyjna to każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym, a w odniesieniu do opakowań wymienionych w pkt 1-4 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877) oraz odpadów z nich powstających obejmujące również informowanie o: a) dostępności alternatywnych produktów wielokrotnego użytku, systemów ponownego użycia oraz najlepszych praktykach w zakresie należytego gospodarowania odpadami, b) wpływie zaśmiecania oraz nieodpowiedniego unieszkodliwiania odpadów na środowisko, w szczególności środowisko morskie, c) wpływie nieodpowiednich sposobów unieszkodliwiania odpadów na sieci kanalizacyjne…”

Krótko mówiąc kampania edukacyjna to działania proekologiczne mające na celu uświadomienie m.in. konsumentom prawidłowe postępowanie z odpadami opakowaniowymi.

Publiczne kampanie edukacyjne Przedsiębiorca może realizować w dwojaki sposób.

ARBOL Publiczne kampanie edukacyjne

Pamiętaj, że nie każdy Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi być od razu zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym jako Przedsiębiorca wprowadziłeś do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tony i do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy złożysz wniosek o pomoc de minimis możesz zostać zwolniony z tego obowiązku.

ARBOL Publiczne kampanie edukacyjne
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  BDO w cukierni