ARBOL Uproszczona ewidencja BDO

Uproszczona ewidencja BDO

Jeśli jesteś:

  • wytwórcą odpadów niebezpiecznych, który w danym roku wytworzył mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych,
  • wytwórcą odpadów innych niż niebezpieczne (poza odpadami komunalnymi), który w danym roku wytworzył mniej niż 5 ton (5 Mg) odpadów,
  • transportującym odpady, który wykonuje tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów,
  • dysponującym powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane jako nawóz.

możesz prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Co to oznacza dla Przedsiębiorcy?

Że nie musisz wypełniać w BDO karty ewidencji odpadów. Wystarczą tylko karty przekazania odpadu. 

UWAGA!

Uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania corocznego sprawozdania o odpadach do marszałka województwa, które składane jest tylko za pośrednictwem sytemu BDO.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdanie roczne musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca za rok poprzedni.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  BDO w gabinecie medycyny estetycznej