Dokument wymagany w związku ze zobowiązaniami nałożonymi na gminę przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Celem opracowania jest stworzenie analizy, która umożliwi zweryfikowanie możliwości technicznych i organizacyjnych danej gminy w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zajmiemy się przygotowaniem szczegółowej analizy z zaznaczeniem rysu historycznego gospodarowania odpadami na terenie gminy, począwszy od wejścia w życie przepisów ustawy nakładającej na gminy obowiązek zorganizowania odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.