Kogo dotyczy

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast

Zwolnienia z obowiązku

Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3aa-3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sankcje karne

Gmina, która:

przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;

przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Ważne

Sprawozdanie przygotowywane jest na podstawie złożonych do Wójta/burmistrza/prezydenta miasta sprawozdań komunalnych.

Termin wypełnienia obowiązku

Sprawozdanie składamy przez system BDO do 31 marca za poprzedni rok.

Usługa Sprawozdawczość JAP BDO obejmuje

  • Oferujemy kompleksową pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
  • Wypełnimy sprawozdanie w systemie BDO,
  • Usługa świadczona w 100% online,
  • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

2900,00 zł netto + VAT

Usługa Sprawozdawczość JAP BDO Kroki działania

  • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Państwa przed Urzędem Marszałkowskim,
  • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat z Państwa strony,
  • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela do Państwa konta BDO jako użytkownika (pomożemy Państwu z tym krokiem),
  • Po złożeniu wniosku Sprawozdawczość JAP BDO otrzymacie od nas Państwo drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
  • Możecie Państwo liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.