Kogo dotyczy

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast

Zwolnienia z obowiązku

Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3aa-3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sankcje karne

Gmina, która:

przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;

przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Ważne

Sprawozdanie przygotowywane jest na podstawie złożonych do Wójta/burmistrza/prezydenta miasta sprawozdań komunalnych.

Termin wypełnienia obowiązku

Sprawozdanie składamy przez system BDO do 31 marca za poprzedni rok.

ARBOL Sprawozdawczość BDO JAP BDO Usługi dla Gmin

Usługa Sprawozdawczość JAP BDO obejmuje

  • Oferujemy kompleksową pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
  • Wypełnimy sprawozdanie w systemie BDO,
  • Usługa świadczona w 100% online,
  • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

do uzgodnienia

Usługa Sprawozdawczość JAP BDO Kroki działania

  • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Państwa przed Urzędem Marszałkowskim,
  • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat z Państwa strony,
  • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela do Państwa konta BDO jako użytkownika (pomożemy Państwu z tym krokiem),
  • Po złożeniu wniosku Sprawozdawczość JAP BDO otrzymacie od nas Państwo drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
  • Możecie Państwo liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.